ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 497 497 497 497
บริหารธุรกิจ 247 247 247 247
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 32 32 32 32
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 164 164 164 164
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6 6 6 6
บธ.บ.การจัดการ 24 24 24 24
บธ.บ.การตลาด 21 21 21 21
บัญชี 250 250 250 250
บช.บ.การบัญชี 250 250 250 250
รวมทั้งหมด 497 497 497 497