ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 75 1,101 1,176 152 152 75 1,253 1,328
วิศวกรรมไฟฟ้า 54 538 592 105 105 54 643 697
ปวส.ไฟฟ้า 54 54 54 54
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 71 71 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 66 66 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 256 256 105 105 361 361
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 15 15 15 15
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 33 33 33 33
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 97 97 97 97
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 21 286 307 37 37 21 323 344
ปวส.ช่างโยธา 21 21 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 286 286 37 37 323 323
วิศวกรรมอุตสาหการ 277 277 10 10 287 287
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 89 89 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 188 188 10 10 198 198
รวมทั้งหมด 75 1,101 1,176 152 152 75 1,253 1,328