ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 138 371 509 138 371 509
บริหารธุรกิจ 138 309 447 138 309 447
ปวส.การจัดการ 81 81 81 81
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 57 57 57 57
บธ.บ.การจัดการ 193 193 193 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 116 116 116 116
บัญชี 3 3 3 3
บช.บ.การบัญชี 3 3 3 3
ศิลปศาสตร์ 59 59 59 59
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 59 59 59 59
รวมทั้งหมด 138 371 509 138 371 509