ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 84 288 372 84 288 372
วิศวกรรมเครื่องกล 84 97 181 84 97 181
ปวส.ช่างยนต์ 84 84 84 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 97 97 97 97
วิศวกรรมไฟฟ้า 105 105 105 105
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 105 105 105 105
วิศวกรรมอุตสาหการ 86 86 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 86 86 86 86
รวมทั้งหมด 84 288 372 84 288 372