ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 84 288 372 84 288 372
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 288 288 288 288
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 97 97 97 97
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 105 105 105 105
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 86 86 86 86
วิศวกรรมเครื่องกล 84 84 84 84
ปวส.ช่างยนต์ 84 84 84 84
รวมทั้งหมด 84 288 372 84 288 372