ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 431 2,687 11 3,129 114 1,407 18 1,539 545 4,094 29 4,668
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 504 504 4 4 508 508
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 162 162 162 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 226 226 2 2 228 228
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 113 113 2 2 115 115
วิศวกรรมเครื่องกล 70 639 7 716 314 11 325 70 953 18 1,041
ปวส.ช่างยนต์ 70 70 70 70
อส.บ.เทคโนโลยีเหมืองแร่ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 24 24 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 142 142 142 142
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 295 295 238 238 533 533
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 80 80 76 76 156 156
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 95 95 95 95
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 7 7 11 11 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 233 687 4 924 41 676 7 724 274 1,363 11 1,648
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 38 38 38 38
ปวส.ไฟฟ้า 77 77 77 77
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 118 118 41 41 159 159
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 241 241 265 265 506 506
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 225 225 215 215 440 440
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 106 106 106 106
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 221 221 90 90 311 311
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 7 7 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 401 401 145 145 546 546
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 126 126 126 126
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 275 275 145 145 420 420
วิศวกรรมอุตสาหการ 128 456 584 73 268 341 201 724 925
ปวส.ช่างโลหะ 59 59 59 59
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 73 73 73 73
ปวส.ช่างกลโรงงาน 69 69 69 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 290 290 60 60 350 350
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 124 124 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 166 166 84 84 250 250
รวมทั้งหมด 431 2,687 11 3,129 114 1,407 18 1,539 545 4,094 29 4,668