ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 414 93 507 414 93 507
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 414 414 414 414
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 86 86 86 86
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 235 235 235 235
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 93 93 93 93
สหวิทยาการ 93 93 93 93
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 79 79 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 14 14 14 14
รวมทั้งหมด 414 93 507 414 93 507