ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 210 2,614 2,824 2,068 2,068 210 4,682 4,892
บริหารธุรกิจ 97 1,675 1,772 1,406 1,406 97 3,081 3,178
ปวส.การจัดการ 34 34 34 34
ปวส.การตลาด 63 63 63 63
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 238 238 238 238
บธ.บ.การจัดการ 464 464 398 398 862 862
บธ.บ.การตลาด 351 351 460 460 811 811
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 236 236 272 272 508 508
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 386 386 276 276 662 662
บัญชี 113 566 679 443 443 113 1,009 1,122
ปวส.การบัญชี 113 113 113 113
บช.บ.การบัญชี 566 566 443 443 1,009 1,009
ศิลปศาสตร์ 373 373 219 219 592 592
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 276 276 157 157 433 433
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 97 97 62 62 159 159
รวมทั้งหมด 210 2,614 2,824 2,068 2,068 210 4,682 4,892