ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 408 2,520 10 2,938 113 1,219 17 1,349 521 3,739 27 4,287
วิศวกรรมเครื่องกล 66 588 6 660 277 10 287 66 865 16 947
ปวส.ช่างยนต์ 66 66 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 129 129 129 129
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 81 81 81 81
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 283 283 206 206 489 489
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 77 77 71 71 148 148
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 10 10 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 221 875 4 1,100 41 587 7 635 262 1,462 11 1,735
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 35 35 35 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 110 110 41 41 151 151
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 96 96 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 215 215 193 193 408 408
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 231 231 224 224 455 455
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 215 215 74 74 289 289
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 211 211 211 211
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 7 7 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 536 536 132 132 668 668
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 159 159 159 159
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 125 125 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 252 252 132 132 384 384
วิศวกรรมอุตสาหการ 121 521 642 72 223 295 193 744 937
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 65 65
ปวส.ช่างโลหะ 56 56 56 56
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 72 72 72 72
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 154 154 81 81 235 235
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 260 260 55 55 315 315
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 107 107 2 2 109 109
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 85 85 85 85
รวมทั้งหมด 408 2,520 10 2,938 113 1,219 17 1,349 521 3,739 27 4,287