ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 395 89 484 395 89 484
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 395 395 395 395
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 225 225 225 225
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 85 85 85 85
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 85 85 85 85
สหวิทยาการ 89 89 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 13 13 13 13
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 395 89 484 395 89 484