ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 38 861 899 38 861 899
บริหารธุรกิจ 18 447 465 18 447 465
ปวส.การจัดการ 18 18 18 18
บธ.บ.การตลาด 110 110 110 110
บธ.บ.การจัดการ 196 196 196 196
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 141 141 141 141
บัญชี 20 274 294 20 274 294
ปวส.การบัญชี 20 20 20 20
บช.บ.การบัญชี 274 274 274 274
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 103 103 103 103
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 103 103 103 103
ศิลปศาสตร์ 37 37 37 37
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 37 37 37 37
รวมทั้งหมด 38 861 899 38 861 899