ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 72 981 1,053 148 148 72 1,129 1,201
วิศวกรรมไฟฟ้า 52 480 532 101 101 52 581 633
ปวส.ไฟฟ้า 52 52 52 52
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 39 39 39 39
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 59 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 247 247 101 101 348 348
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 32 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 90 90 90 90
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 20 254 274 37 37 20 291 311
ปวส.ช่างโยธา 20 20 20 20
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 254 254 37 37 291 291
วิศวกรรมอุตสาหการ 247 247 10 10 257 257
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 182 182 10 10 192 192
รวมทั้งหมด 72 981 1,053 148 148 72 1,129 1,201