ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 514 1,470 1,984 30 34 64 544 1,504 2,048
วิศวกรรมเครื่องกล 146 312 458 146 312 458
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 75 75 75 75
ปวส.ช่างยนต์ 71 71 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 221 221 221 221
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 91 91 91 91
วิศวกรรมไฟฟ้า 167 629 796 167 629 796
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 57 57 57 57
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 41 41 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 148 148 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 246 246 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 148 148 148 148
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 87 87 87 87
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 68 277 345 30 3 33 98 280 378
ปวส.ช่างก่อสร้าง 68 68 30 30 98 98
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 277 277 3 3 280 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 133 252 385 31 31 133 283 416
ปวส.ช่างกลโรงงาน 69 69 69 69
ปวส.ช่างโลหะ 64 64 64 64
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 232 232 21 21 253 253
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 20 20 10 10 30 30
รวมทั้งหมด 514 1,470 1,984 30 34 64 544 1,504 2,048