ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 256 87 343 256 87 343
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 256 256 256 256
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 149 149 149 149
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 53 53 53 53
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 54 54 54 54
สหวิทยาการ 87 87 87 87
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 12 12 12 12
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 75 75 75 75
รวมทั้งหมด 256 87 343 256 87 343