ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 122 292 414 79 79 122 371 493
วิศวกรรมเครื่องกล 49 104 153 25 25 49 129 178
ปวส.ช่างยนต์ 36 36 36 36
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 104 104 25 25 129 129
วิศวกรรมไฟฟ้า 47 94 141 36 36 47 130 177
ปวส.ไฟฟ้า 47 47 47 47
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 94 94 36 36 130 130
วิศวกรรมอุตสาหการ 26 94 120 18 18 26 112 138
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 26 26 26 26
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 94 94 18 18 112 112
รวมทั้งหมด 122 292 414 79 79 122 371 493