ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 348 2,617 11 2,976 79 946 16 1,041 78 34 5 117 505 3,597 32 4,134
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 453 453 453 453
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 153 153 153 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 207 207 207 207
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 93 93 93 93
วิศวกรรมเครื่องกล 76 600 7 683 227 9 236 76 827 16 919
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 123 123 123 123
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 105 105 105 105
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 54 54 51 51 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 312 312 176 176 488 488
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 7 7 9 9 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 168 681 4 853 37 418 7 462 64 34 5 103 269 1,133 16 1,418
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 78 78 37 37 64 64 179 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 251 251 144 144 34 34 429 429
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 57 57 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 262 262 155 155 417 417
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 168 168 62 62 230 230
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 7 7 5 5 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 366 366 111 111 477 477
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 245 245 111 111 356 356
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 121 121 121 121
วิศวกรรมอุตสาหการ 104 517 621 42 190 232 14 14 160 707 867
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 48 48 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 42 42 14 14 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 201 201 63 63 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 316 316 51 51 367 367
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 348 2,617 11 2,976 79 946 16 1,041 78 34 5 117 505 3,597 32 4,134