ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 348 2,617 11 2,976 79 946 16 1,041 78 34 5 117 505 3,597 32 4,134
วิศวกรรมเครื่องกล 76 600 7 683 227 9 236 76 827 16 919
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 123 123 123 123
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 105 105 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 312 312 176 176 488 488
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 54 54 51 51 105 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 7 7 9 9 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 168 888 4 1,060 37 418 7 462 64 34 5 103 269 1,340 16 1,625
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 78 78 37 37 64 64 179 179
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 57 57 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 262 262 155 155 417 417
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 251 251 144 144 34 34 429 429
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 168 168 62 62 230 230
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 207 207 207 207
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 7 7 5 5 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 519 519 111 111 630 630
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 153 153 153 153
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 245 245 111 111 356 356
วิศวกรรมอุตสาหการ 104 610 714 42 190 232 14 14 160 800 960
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 48 48 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 42 42 14 14 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 201 201 63 63 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 316 316 51 51 367 367
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 93 93 93 93
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 348 2,617 11 2,976 79 946 16 1,041 78 34 5 117 505 3,597 32 4,134