ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 381 68 449 381 68 449
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 381 381 381 381
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 78 78 78 78
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 79 79 79 79
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 224 224 224 224
สหวิทยาการ 68 68 68 68
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 62 62 62 62
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 381 68 449 381 68 449