ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 55 492 8 555 2 2 1 1 55 492 11 558
พืชศาสตร์ 13 176 4 193 1 1 13 176 5 194
ปวส.พืชศาสตร์ 13 13 13 13
วท.บ.พืชศาสตร์ 134 134 134 134
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 42 42 42 42
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 36 219 255 36 219 255
ปวส.สัตวศาสตร์ 23 23 23 23
ปวส.ประมง 13 13 13 13
วท.บ.ประมง 59 59 59 59
วท.บ.สัตวศาสตร์ 160 160 160 160
อุตสาหกรรมเกษตร 6 97 4 107 2 2 6 97 6 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 6 6 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 93 93 93 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 4 4 4 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 2 2 6 6
รวมทั้งหมด 55 492 8 555 2 2 1 1 55 492 11 558