ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 776 776 776 776
บริหารธุรกิจ 406 406 406 406
บธ.บ.การจัดการ 164 164 164 164
บธ.บ.การตลาด 134 134 134 134
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 108 108 108 108
บัญชี 274 274 274 274
บช.บ.การบัญชี 274 274 274 274
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 71 71 71 71
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 71 71 71 71
ศิลปศาสตร์ 25 25 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 25 25 25 25
รวมทั้งหมด 776 776 776 776