ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 618 1,645 2,263 17 30 47 635 1,675 2,310
วิศวกรรมเครื่องกล 173 337 510 173 337 510
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 87 87 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 86 86 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 109 109 109 109
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 228 228 228 228
วิศวกรรมไฟฟ้า 198 668 866 198 668 866
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 64 64 64 64
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 58 58 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 107 107 107 107
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 128 128 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 172 172 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 261 261 261 261
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 91 321 412 17 3 20 108 324 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 91 91 17 17 108 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 321 321 3 3 324 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 156 319 475 27 27 156 346 502
ปวส.ช่างโลหะ 71 71 71 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 85 85 85 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 45 45 10 10 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 274 274 17 17 291 291
รวมทั้งหมด 618 1,645 2,263 17 30 47 635 1,675 2,310