ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 618 1,645 2,263 17 30 47 635 1,675 2,310
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 282 282 10 10 292 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 128 128 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 45 45 10 10 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 109 109 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 173 228 401 173 228 401
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 87 87 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 86 86 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 228 228 228 228
วิศวกรรมไฟฟ้า 198 540 738 198 540 738
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 64 64 64 64
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 58 58 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 261 261 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 172 172 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 107 107 107 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 91 321 412 17 3 20 108 324 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 91 91 17 17 108 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 321 321 3 3 324 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 156 274 430 17 17 156 291 447
ปวส.ช่างโลหะ 71 71 71 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 85 85 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 274 274 17 17 291 291
รวมทั้งหมด 618 1,645 2,263 17 30 47 635 1,675 2,310