ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.โท รวม ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 55 510 8 573 2 2 1 1 55 510 11 576
พืชศาสตร์ 13 186 4 203 1 1 13 186 5 204
ปวส.พืชศาสตร์ 13 13 13 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 50 50 50 50
วท.บ.พืชศาสตร์ 136 136 136 136
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 36 227 263 36 227 263
ปวส.สัตวศาสตร์ 23 23 23 23
ปวส.ประมง 13 13 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 167 167 167 167
วท.บ.ประมง 60 60 60 60
อุตสาหกรรมเกษตร 6 97 4 107 2 2 6 97 6 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 6 6 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 93 93 93 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 4 4 4 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 2 2 6 6
รวมทั้งหมด 55 510 8 573 2 2 1 1 55 510 11 576