ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 8 106 177 291 67 67 8 106 244 358
วิศวกรรมเครื่องกล 8 40 55 103 17 17 8 40 72 120
ปวส.ช่างยนต์ 8 30 38 8 30 38
ปวส.ช่างกลเกษตร 10 10 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 55 55 17 17 72 72
วิศวกรรมไฟฟ้า 45 47 92 33 33 45 80 125
ปวส.ไฟฟ้า 45 45 45 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 47 47 33 33 80 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 21 75 96 17 17 21 92 113
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 21 21 21 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 75 17 17 92 92
รวมทั้งหมด 8 106 177 291 67 67 8 106 244 358