ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1 980 981 128 128 1 1,108 1,109
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 104 104 104 104
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 32 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 72 72 72 72
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 116 116 116 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 116 116 116 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 298 298 81 81 379 379
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 226 226 81 81 307 307
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 4 4 4 4
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 55 55 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 1 238 239 37 37 1 275 276
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 238 238 37 37 275 275
วิศวกรรมอุตสาหการ 224 224 10 10 234 234
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 165 165 10 10 175 175
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 59 59 59 59
รวมทั้งหมด 1 980 981 128 128 1 1,108 1,109