ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 126 1,121 1,247 39 39 16 16 126 1,176 1,302
บริหารธุรกิจ 92 520 612 39 39 16 16 92 575 667
ปวส.การจัดการ 35 35 35 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 57 57 57 57
บธ.บ.การจัดการ 184 184 25 25 7 7 216 216
บธ.บ.การตลาด 128 128 128 128
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 208 208 14 14 9 9 231 231
บัญชี 34 379 413 34 379 413
ปวส.การบัญชี 34 34 34 34
บช.บ.การบัญชี 379 379 379 379
ศิลปศาสตร์ 222 222 222 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 87 87 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 135 135 135 135
รวมทั้งหมด 126 1,121 1,247 39 39 16 16 126 1,176 1,302