ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 600 1,611 2,211 16 29 45 616 1,640 2,256
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 277 277 9 9 286 286
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 128 128 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 42 42 9 9 51 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 107 107 107 107
วิศวกรรมเครื่องกล 171 223 394 171 223 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 86 86 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 85 85 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 223 223 223 223
วิศวกรรมไฟฟ้า 186 536 722 186 536 722
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 60 60 60 60
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 261 261 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 169 169 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 106 106 106 106
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 89 307 396 16 3 19 105 310 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 89 89 16 16 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 307 307 3 3 310 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 154 268 422 17 17 154 285 439
ปวส.ช่างโลหะ 69 69 69 69
ปวส.ช่างกลโรงงาน 85 85 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 268 268 17 17 285 285
รวมทั้งหมด 600 1,611 2,211 16 29 45 616 1,640 2,256