ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 98 2,872 2,970 1,559 1,559 251 23 274 98 4,682 23 4,803
บริหารธุรกิจ 44 1,805 1,849 1,034 1,034 180 23 203 44 3,019 23 3,086
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 42 42 42 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 237 237 237 237
บธ.บ.การจัดการ 485 485 307 307 31 31 823 823
บธ.บ.การตลาด 401 401 342 342 114 114 857 857
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 282 282 191 191 473 473
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 400 400 194 194 35 35 629 629
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 23 23 23 23
บัญชี 54 653 707 344 344 37 37 54 1,034 1,088
ปวส.การบัญชี 54 54 54 54
บช.บ.การบัญชี 653 653 344 344 37 37 1,034 1,034
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 399 399 181 181 34 34 614 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 280 280 124 124 404 404
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 119 119 57 57 34 34 210 210
รวมทั้งหมด 98 2,872 2,970 1,559 1,559 251 23 274 98 4,682 23 4,803