ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 351 2,690 13 3,054 79 975 16 1,070 78 31 5 114 508 3,696 34 4,238
วิศวกรรมเครื่องกล 75 634 9 718 231 9 240 75 865 18 958
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 106 106 106 106
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 336 336 169 169 505 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 62 62 122 122
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 9 9 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 168 900 4 1,072 37 425 7 469 64 31 5 100 269 1,356 16 1,641
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 78 78 37 37 64 64 179 179
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 57 57 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 264 264 155 155 419 419
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 250 250 152 152 31 31 433 433
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 170 170 61 61 231 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 216 216 216 216
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 7 7 5 5 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 524 524 118 118 642 642
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 152 152 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 120 120 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 252 252 118 118 370 370
วิศวกรรมอุตสาหการ 108 632 740 42 201 243 14 14 164 833 997
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 52 52 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 42 42 14 14 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 216 216 75 75 291 291
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 324 324 50 50 374 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 92 92 92 92
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 351 2,690 13 3,054 79 975 16 1,070 78 31 5 114 508 3,696 34 4,238