ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 600 1,611 2,211 16 29 45 616 1,640 2,256
วิศวกรรมเครื่องกล 171 330 501 171 330 501
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 86 86 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 85 85 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 223 223 223 223
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 107 107 107 107
วิศวกรรมไฟฟ้า 186 664 850 186 664 850
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 60 60 60 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 169 169 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 261 261 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 106 106 106 106
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 128 128 128 128
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 89 307 396 16 3 19 105 310 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 89 89 16 16 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 307 307 3 3 310 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 154 310 464 26 26 154 336 490
ปวส.ช่างกลโรงงาน 85 85 85 85
ปวส.ช่างโลหะ 69 69 69 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 268 268 17 17 285 285
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 42 42 9 9 51 51
รวมทั้งหมด 600 1,611 2,211 16 29 45 616 1,640 2,256