ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 212 1,138 1,350 30 30 21 21 212 1,189 1,401
บริหารธุรกิจ 164 618 782 13 13 8 8 164 639 803
ปวส.การตลาด 46 46 46 46
ปวส.การจัดการ 86 86 86 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 32 32 32 32
บธ.บ.การตลาด 149 149 149 149
บธ.บ.การจัดการ 311 311 13 13 8 8 332 332
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 158 158 158 158
บัญชี 48 352 400 17 17 13 13 48 382 430
ปวส.การบัญชี 48 48 48 48
บช.บ.การบัญชี 352 352 17 17 13 13 382 382
ศิลปศาสตร์ 168 168 168 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 108 108 108 108
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 60 60 60 60
รวมทั้งหมด 212 1,138 1,350 30 30 21 21 212 1,189 1,401