ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.โท รวม ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 54 507 8 569 2 2 1 1 54 507 11 572
พืชศาสตร์ 13 188 4 205 1 1 13 188 5 206
ปวส.พืชศาสตร์ 13 13 13 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 52 52 52 52
วท.บ.พืชศาสตร์ 136 136 136 136
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 35 225 260 35 225 260
ปวส.สัตวศาสตร์ 22 22 22 22
ปวส.ประมง 13 13 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 165 165 165 165
วท.บ.ประมง 60 60 60 60
อุตสาหกรรมเกษตร 6 94 4 104 2 2 6 94 6 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 6 6 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 71 71 71 71
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 23 23 23 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 2 2 6 6
รวมทั้งหมด 54 507 8 569 2 2 1 1 54 507 11 572