ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 585 1,537 2,122 9 27 36 594 1,564 2,158
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 274 274 9 9 283 283
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 127 127 127 127
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 42 42 9 9 51 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 105 105 105 105
วิศวกรรมเครื่องกล 170 217 387 170 217 387
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 86 86 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 84 84 84 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 217 217 217 217
วิศวกรรมไฟฟ้า 186 513 699 186 513 699
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 60 60 60 60
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 244 244 244 244
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 169 169 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 100 100 100 100
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 87 302 389 9 3 12 96 305 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 87 87 9 9 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 302 302 3 3 305 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 142 231 373 15 15 142 246 388
ปวส.ช่างโลหะ 63 63 63 63
ปวส.ช่างกลโรงงาน 79 79 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 231 231 15 15 246 246
รวมทั้งหมด 585 1,537 2,122 9 27 36 594 1,564 2,158