ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 346 2,589 13 2,948 79 929 24 1,032 78 31 5 114 503 3,549 42 4,094
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 452 452 452 452
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 152 152 152 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 206 206 206 206
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 92 92 92 92
วิศวกรรมเครื่องกล 75 594 9 678 219 9 228 75 813 18 906
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 118 118 118 118
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 312 312 168 168 480 480
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 54 54 51 51 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 104 104 104 104
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 9 9 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 167 673 4 844 37 412 15 464 64 31 5 100 268 1,116 24 1,408
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 77 77 37 37 64 64 178 178
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 247 247 145 145 31 31 423 423
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 260 260 152 152 412 412
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 56 56 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 166 166 59 59 225 225
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 15 15 5 5 24 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 363 363 111 111 474 474
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 120 120 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 243 243 111 111 354 354
วิศวกรรมอุตสาหการ 104 507 611 42 187 229 14 14 160 694 854
ปวส.ช่างโลหะ 48 48 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 42 42 14 14 56 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 309 309 50 50 359 359
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 198 198 61 61 259 259
รวมทั้งหมด 346 2,589 13 2,948 79 929 24 1,032 78 31 5 114 503 3,549 42 4,094