ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 259 65 324 259 65 324
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 259 259 259 259
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 151 151 151 151
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 57 57 57 57
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 51 51 51 51
สหวิทยาการ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 6 6 6 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 59 59 59 59
รวมทั้งหมด 259 65 324 259 65 324