ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 212 1,078 1,290 21 21 21 21 212 1,120 1,332
บริหารธุรกิจ 164 612 776 13 13 8 8 164 633 797
ปวส.การจัดการ 86 86 86 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 32 32 32 32
ปวส.การตลาด 46 46 46 46
บธ.บ.การจัดการ 305 305 13 13 8 8 326 326
บธ.บ.การตลาด 149 149 149 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 158 158 158 158
บัญชี 48 307 355 8 8 13 13 48 328 376
ปวส.การบัญชี 48 48 48 48
บช.บ.การบัญชี 307 307 8 8 13 13 328 328
ศิลปศาสตร์ 159 159 159 159
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 99 99 99 99
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 60 60 60 60
รวมทั้งหมด 212 1,078 1,290 21 21 21 21 212 1,120 1,332