ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 72 408 480 72 408 480
บริหารธุรกิจ 72 355 427 72 355 427
ปวส.การจัดการ 41 41 41 41
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 31 31 31 31
บธ.บ.การจัดการ 209 209 209 209
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 146 146 146 146
ศิลปศาสตร์ 53 53 53 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 53 53 53 53
รวมทั้งหมด 72 408 480 72 408 480