ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 319 3,323 13 3,655 39 904 24 967 129 30 9 168 487 4,257 46 4,790
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 526 526 526 526
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 152 152 152 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 189 189 189 189
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 121 121 121 121
วิศวกรรมเครื่องกล 83 722 8 813 212 9 221 1 1 83 934 18 1,035
ปวส.ช่างยนต์ 83 83 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 148 148 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 381 381 161 161 542 542
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 54 54 51 51 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 133 133 133 133
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 9 9 1 1 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 161 898 5 1,064 37 400 15 452 64 30 8 102 262 1,328 28 1,618
ปวส.ไฟฟ้า 73 73 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 88 88 37 37 64 64 189 189
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 385 385 141 141 30 30 556 556
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 318 318 147 147 465 465
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 55 55 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 161 161 57 57 218 218
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 15 15 8 8 28 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 473 473 108 108 581 581
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 150 150 150 150
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 323 323 108 108 431 431
วิศวกรรมอุตสาหการ 75 704 779 2 184 186 65 65 142 888 1,030
ปวส.ช่างโลหะ 34 34 34 34
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 2 65 65 67 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 41 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 450 450 48 48 498 498
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 254 254 61 61 315 315
รวมทั้งหมด 319 3,323 13 3,655 39 904 24 967 129 30 9 168 487 4,257 46 4,790