ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,987 9 1,996 120 120 2,107 9 2,116
การออกแบบ 621 9 630 120 120 741 9 750
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 170 170 120 120 290 290
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 212 212 212 212
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 239 239 239 239
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 9 9 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 320 320 320 320
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 222 222 222 222
ทล.บ.เซรามิก 98 98 98 98
ศิลปกรรม 444 444 444 444
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 444 444 444 444
สถาปัตยกรรม 602 602 602 602
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 18 18 18 18
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 215 215 215 215
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 369 369 369 369
รวมทั้งหมด 1,987 9 1,996 120 120 2,107 9 2,116