ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 165 1,412 1,577 21 21 37 37 165 1,470 1,635
บริหารธุรกิจ 144 826 970 13 13 15 15 144 854 998
ปวส.การจัดการ 70 70 70 70
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 28 28 28
ปวส.การตลาด 46 46 46 46
บธ.บ.การจัดการ 413 413 13 13 15 15 441 441
บธ.บ.การตลาด 198 198 198 198
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 215 215 215 215
บัญชี 21 416 437 8 8 22 22 21 446 467
ปวส.การบัญชี 21 21 21 21
บช.บ.การบัญชี 416 416 8 8 22 22 446 446
ศิลปศาสตร์ 170 170 170 170
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 104 104 104 104
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 66 66 66 66
รวมทั้งหมด 165 1,412 1,577 21 21 37 37 165 1,470 1,635