ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 54 586 11 651 2 2 6 6 54 586 19 659
พืชศาสตร์ 8 171 4 183 2 2 8 171 6 185
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 8 8
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 41 41 41 41
วท.บ.พืชศาสตร์ 130 130 130 130
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 2 2 6 6
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 23 86 109 23 86 109
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 86 86 86 86
สัตวศาสตร์และประมง 18 210 228 18 210 228
ปวส.สัตวศาสตร์ 11 11 11 11
ปวส.ประมง 7 7 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 152 152 152 152
วท.บ.ประมง 58 58 58 58
อุตสาหกรรมเกษตร 5 119 7 131 2 2 4 4 5 119 13 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 5 5 5 5
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 96 96 96 96
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 23 23 23 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 7 7 2 2 4 4 13 13
รวมทั้งหมด 54 586 11 651 2 2 6 6 54 586 19 659