ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,704 9 1,713 74 74 1,778 9 1,787
การออกแบบ 520 9 529 74 74 594 9 603
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 141 141 74 74 215 215
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 171 171 171 171
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 208 208 208 208
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 9 9 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 292 292 292 292
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 196 196 196 196
ทล.บ.เซรามิก 96 96 96 96
ศิลปกรรม 364 364 364 364
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 364 364 364 364
สถาปัตยกรรม 528 528 528 528
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 10 10 10 10
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 195 195 195 195
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 323 323 323 323
รวมทั้งหมด 1,704 9 1,713 74 74 1,778 9 1,787