ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 155 1,178 1,333 13 13 36 36 155 1,227 1,382
บริหารธุรกิจ 135 689 824 7 7 14 14 135 710 845
ปวส.การตลาด 44 44 44 44
ปวส.การจัดการ 64 64 64 64
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27 27 27 27
บธ.บ.การตลาด 166 166 166 166
บธ.บ.การจัดการ 337 337 7 7 14 14 358 358
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 186 186 186 186
บัญชี 20 360 380 6 6 22 22 20 388 408
ปวส.การบัญชี 20 20 20 20
บช.บ.การบัญชี 360 360 6 6 22 22 388 388
ศิลปศาสตร์ 129 129 129 129
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 82 82 82 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 47 47 47 47
รวมทั้งหมด 155 1,178 1,333 13 13 36 36 155 1,227 1,382