ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1,231 1,232 15 15 28 28 1 1,274 1,275
บริหารธุรกิจ 1 577 578 15 15 28 28 1 620 621
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 203 203 8 8 6 6 217 217
บธ.บ.การตลาด 171 171 171 171
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 203 203 7 7 22 22 232 232
บัญชี 431 431 431 431
บช.บ.การบัญชี 431 431 431 431
ศิลปศาสตร์ 223 223 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 87 87 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 136 136 136 136
รวมทั้งหมด 1 1,231 1,232 15 15 28 28 1 1,274 1,275