ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 682 1,801 2,483 3 26 29 49 49 685 1,876 2,561
วิศวกรรมเครื่องกล 172 388 560 172 388 560
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 90 90 90 90
ปวส.ช่างยนต์ 82 82 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 256 256 256 256
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 132 132 132 132
วิศวกรรมไฟฟ้า 237 749 986 32 32 237 781 1,018
ปวส.ไฟฟ้า 101 101 101 101
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 75 75 75 75
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 61 61 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 192 192 192 192
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 283 283 32 32 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 123 123 123 123
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 151 151 151 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 132 344 476 3 2 5 135 346 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 132 132 3 3 135 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 344 344 2 2 346 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 141 320 461 24 24 17 17 141 361 502
ปวส.ช่างกลโรงงาน 76 76 76 76
ปวส.ช่างโลหะ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 265 265 15 15 280 280
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 55 55 9 9 17 17 81 81
รวมทั้งหมด 682 1,801 2,483 3 26 29 49 49 685 1,876 2,561