ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 49 501 9 559 1 1 6 6 49 501 16 566
พืชศาสตร์ 7 144 3 154 2 2 7 144 5 156
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 7 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 30 30 30 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 114 114 114 114
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 2 2 5 5
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 23 84 107 23 84 107
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 84 84 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 15 180 195 15 180 195
ปวส.สัตวศาสตร์ 10 10 10 10
ปวส.ประมง 5 5 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 132 132 132 132
วท.บ.ประมง 48 48 48 48
อุตสาหกรรมเกษตร 4 93 6 103 1 1 4 4 4 93 11 108
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 72 72 72 72
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 21 21 21 21
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 6 6 1 1 4 4 11 11
รวมทั้งหมด 49 501 9 559 1 1 6 6 49 501 16 566