ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 157 157 1 1 158 158
วิทยาศาสตร์ 75 75 1 1 76 76
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 75 75 1 1 76 76
อุตสาหกรรมเกษตร 82 82 82 82
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 23 23 23 23
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 59 59 59 59
รวมทั้งหมด 157 157 1 1 158 158