ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 160 1,044 1,204 2 2 36 36 160 1,082 1,242
บริหารธุรกิจ 141 616 757 14 14 141 630 771
ปวส.การตลาด 43 43 43 43
ปวส.การจัดการ 63 63 63 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 35 35 35 35
บธ.บ.การตลาด 102 102 102 102
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 136 136 6 6 142 142
บธ.บ.การจัดการ 231 231 8 8 239 239
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 147 147 147 147
บัญชี 19 304 323 2 2 22 22 19 328 347
ปวส.การบัญชี 19 19 19 19
บช.บ.การบัญชี 304 304 2 2 22 22 328 328
ศิลปศาสตร์ 124 124 124 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 77 77 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 47 47 47 47
รวมทั้งหมด 160 1,044 1,204 2 2 36 36 160 1,082 1,242