ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 47 386 15 448 1 1 6 6 47 386 22 455
พืชศาสตร์ 7 87 6 100 2 2 7 87 8 102
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 58 58 58 58
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 29 29 29 29
วท.ม.พืชศาสตร์ 6 6 2 2 8 8
เรียนรวม 22 84 106 22 84 106
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 22 22 22 22
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 84 84 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 14 130 144 14 130 144
ปวส.ประมง 4 4 4 4
ปวส.สัตวศาสตร์ 10 10 10 10
วท.บ.ประมง 40 40 40 40
วท.บ.สัตวศาสตร์ 90 90 90 90
อุตสาหกรรมเกษตร 4 85 9 98 1 1 4 4 4 85 14 103
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 20 20 20 20
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 65 65 65 65
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 9 9 1 1 4 4 14 14
รวมทั้งหมด 47 386 15 448 1 1 6 6 47 386 22 455