ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 157 157 1 1 158 158
วิทยาศาสตร์ 75 75 1 1 76 76
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 75 75 1 1 76 76
อุตสาหกรรมเกษตร 82 82 82 82
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 59 59 59 59
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 23 23 23 23
รวมทั้งหมด 157 157 1 1 158 158