ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 626 1,703 2,329 2 24 26 43 43 628 1,770 2,398
วิศวกรรมเครื่องกล 161 375 536 161 375 536
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 78 78 78 78
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 128 128 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 247 247 247 247
วิศวกรรมไฟฟ้า 207 702 909 26 26 207 728 935
ปวส.ไฟฟ้า 97 97 97 97
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 55 55 55 55
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 55 55 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 112 112 112 112
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 151 151 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 179 179 179 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 260 260 26 26 286 286
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 126 313 439 2 2 128 313 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 126 126 2 2 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 313 313 313 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 132 313 445 24 24 17 17 132 354 486
ปวส.ช่างโลหะ 59 59 59 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 73 73 73 73
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 56 9 9 17 17 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 257 257 15 15 272 272
รวมทั้งหมด 626 1,703 2,329 2 24 26 43 43 628 1,770 2,398