ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 62 196 258 62 196 258
วิศวกรรมเครื่องกล 62 68 130 62 68 130
ปวส.ช่างยนต์ 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 68 68 68 68
วิศวกรรมไฟฟ้า 72 72 72 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 72 72 72 72
วิศวกรรมอุตสาหการ 56 56 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 56 56 56
รวมทั้งหมด 62 196 258 62 196 258