ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 965 965 98 98 24 24 1,087 1,087
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 81 81 81 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 51 51 51 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 30 30 30
วิศวกรรมไฟฟ้า 392 392 55 55 24 24 471 471
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 248 248 55 55 24 24 327 327
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 74 74 74 74
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 70 70 70 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 274 274 36 36 310 310
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 274 274 36 36 310 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 218 218 7 7 225 225
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 58 58 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 160 160 7 7 167 167
รวมทั้งหมด 965 965 98 98 24 24 1,087 1,087